Условия за ползване

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между TouristMaker.bg и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от TouristMaker.bg. Осъществявайки достъп до уеб сайта на TouristMaker.bg, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта
Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на TouristMaker.bg е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на TouristMaker.bg и / или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. TouristMaker.bg не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. TouristMaker.bg си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. TouristMaker.bg се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени.

Гаранции
Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. TouristMaker.bg не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако TouristMaker.bg е била предупредена за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията
Сайтът на TouristMaker.bg е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на този уеб сайт.

Защита на авторските права
TouristMaker.bg и разработчиците на интернет сайта са собственици на всички текстове на сайта touristmaker.bg. Автор на всички публикации и материали в сайта е TouristMaker.bg.

Линкове към други уеб страници и сайтове
С цел да улесни достъпа Ви TouristMaker.bg може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като TouristMaker.bg няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това
споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.